top of page

Laat de boeren hun land

Voor U visual solo.png

Landbouw is een primaire sector, essentieel in de kwalitatieve voedselvoorziening. Veel landbouwers haken af door een politiek die beperkt, regelt, straft en hun land in gevaar brengt. De wetgeving rond landbouw en milieu is zo’n kluwen van tegenstrijdigheden dat het onmogelijk is om alles wat de overheid oplegt correct toe te passen. Een boer is een ondernemer. Landbouwen binnen een stabiele, voorspelbare regelgeving is cruciaal. Zo kan de landbouw terug rendabel worden. De landbouw verdient ondersteuning om zich technologisch te ontwikkelen, in de plaats van tegengewerkt. Landbouwen gebeurt met respect voor natuur, mens en dier.

 

De verstikkende stikstof – en andere plannen 

We vegen het huidige stikstofakkoord van de kaart. Een nieuw akkoord is nodig op basis van juiste, reële cijfers en agro-advies van de landbouwers zelf. De overheid legt realistische normen op. Ze mag geen enkel landbouwbedrijf stopzetten.

 

Landbouwers innoveren. Zij zijn voor een landbouw met milieuzorg.  Dat is in hun eigen belang. De IVLO-procedures moeten sneller vooruit. De samenwerking tussen de landbouwscholen met het oog op technologisch onderwijs kan ervoor zorgen dat jonge instromers beter gewapend zijn. Onderzoek en ontwikkeling moet resultaatgericht.  

 

Haalbare regels die niet tegenstrijdig zijn met elkaar (inzake GLB en MAP bijvoorbeeld) met minder deadlines en een meer realistische benadering kunnen de sector veel deugd doen. Daarbij speelt ook het klimaat een rol. Te vaak worden regels in het algemeen uitgevaardigd die dan worden doorkruist door de weersomstandigheden. Flexibiliteit is een noodzaak. De evaluatie van het beleid moet gebeuren op basis van reële cijfers uit de praktijk, niet met simulatiemodellen.

 

Innovatieve toepassingen mogen niet langer tegengehouden worden. Innovatieve veeteelt met respect voor dierenrechten.  

 

Meer menselijkheid in de ruimtelijke ordening

Het eigendomsrecht is geen vodje papier. Gemaakte afspraken dienen te worden nageleefd. Een duidelijke afbakening van de gebieden op de gewestplannen is belangrijk. Met heldere regels over wat kan en niet kan. Absurde regels, zoals rond zonevreemd wonen, zijn aan herziening toe. 

 

U als landbouwer krijgt meer inspraak in de invulling van ruimtelijke ordening.  De regelgeving mag er niet op gericht zijn om het leven in de dorpen onmogelijk te maken. Integendeel. Het leven in kleine dorpen in een landelijke omgeving is een vorm van samenleven met belangrijke voordelen. Vergunningsprocedures beperken we tot 6 maanden met een beperkt aantal ambtenaren. Een vergunning wordt realistisch, eenvormig en duidelijk.   

_

bottom of page