top of page

Migratie  onder (voor)waarden

Voor U visual solo.png

Fier op onze normen en waarden

In enkele decennia zijn Vlaanderen en België op de meeste plaatsen bijzonder divers geworden. Meer dan één derde van de burgers heeft nu al een migratie-achtergrond, al dan niet met de Belgische nationaliteit. Daarbij is het van fundamenteel belang dat onze verworven vrijheden, normen en waarden door iedereen aanvaard en gerespecteerd worden: vrijheid van geloof, scheiding tussen kerk en staat, vrije meningsuiting, universele mensenrechten, democratie, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, … Ze staan in onze grondwet. We zijn er terecht fier op. Iedereen die op ons grondgebied verblijft onderschrijft daarom expliciet de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. We verwachten ook dat iedereen de voertaal leert van de regio waar hij/zij woont om communicatie met de medeburgers mogelijk te maken. Dat geldt ook voor arbeidsmigranten (zie verder) en nieuwkomers via gezinshereniging. Alleen voor wie kort in ons land verblijft (bijvoorbeeld studenten, arbeidsmigranten met een specifieke korte opdracht, …) kan een uitzondering gemaakt worden wat deze taalkennis betreft.

 

Inclusief samenleven

We zijn een inclusieve samenleving. We sluiten niemand uit op basis van uiterlijke kenmerken, huidskleur, leeftijd, gender, geaardheid, overtuiging of geloofsovertuiging. Samen leven met mensen van verschillende culturen en levensopvattingen vraagt een voortdurende inspanning van elke burger. De overheid steunt initiatieven die burgers met uiteenlopende achtergronden bij elkaar brengen, respecteren, en blijven ontmoeten. Dat gebeurt op alle mogelijke maatschappelijke terreinen (onderwijs, cultuur, sport, wijken, …) zonder met subsidies te gaan rondstrooien of mensen te betuttelen. 

Het is een kerntaak van de overheid om de opvang en begeleiding van nieuwkomers daadkrachtig te (laten) organiseren zodat zij zo snel vertrouwd zijn met de leefregels in onze samenleving. Wie niet bereid is om zich daaraan te houden en/of misbruik maakt van de gemeenschapsvoorzieningen plaatst zichzelf buiten de samenleving en kan verplicht worden om het land te verlaten volgens een transparante procedure.

 

Efficiënte en transparante procedures

Voor nieuwe migranten en asielzoekers gelden duidelijke nationale en internationale procedures die snel en strikt opgevolgd moeten worden. Binnen een termijn van één maand moet een nieuwkomer weten of hij/zij het recht heeft om te blijven. Wie geen toestemming krijgt om te blijven moet onmiddellijk vertrekken. Akkoorden met de betrokken herkomstlanden om een effectief terugkeerbeleid uit te voeren zijn prioritair.

Wie mag blijven verwerft meteen het recht om te werken. De steun voor nieuwkomers wordt zodanig georganiseerd dat zij sterk gestimuleerd worden om effectief aan het werk te gaan.

 

Arbeidsmigratie voor korte of langere periodes is mogelijk voor vacatures die niet ingevuld raken. De procedure daarvoor moet snel en transparant zijn.

We voeren circulaire migratie in: De werknemer migreert voor een korte periode om daarna terug te keren naar eigen land. Dat kan deel uitmaken van de internationale samenwerking met een bepaald land of regio. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de arbeidsnoden in het ontvangende land (Vlaanderen/België) en de ontwikkelingsnoden in het land dat tijdelijk arbeidsmigranten uitstuurt.      

_

Migratie  onder (voor)waarden

Voor U visual solo.png
bottom of page